image_print
Laatst aangepast op 25-06-2024:

Welkom

op de website van Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland (SPAN).

 

Publicatie Jaarverslag 2023

19 juni 2024: publicatie SPAN Jaarverslag 2023.

 

Nieuwsbrief maart 2024

31 maart 2024: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

 

Nieuwsflits 18 januari 2024 met update van nieuwsflits december

Na december zijn we een stap verder. Voor nagenoeg alle SPAN-pensioenen is de meest actuele informatie momenteel zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl.
 
Voor 5 deelnemers zijn door een technisch issue bij de uitvoerder Visma Idella nog geen bedragen zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarom hebben deze personen een brief ontvangen van Visma Idella. Naar verwachting kunnen ook deze laatste 5 deelnemers in februari hun actuele informatie ophalen via mijnpensioenoverzicht.nl. 

Nieuwsflits indexatie 2024 (27 december 2023)

Van het SPAN bestuur

In deze nieuwsupdate ontvangt u informatie over de mogelijkheden voor indexatie per 1 januari 2024 van uw pensioen in de DB-pensioenregeling bij SPAN. Op basis van de wettelijke bepalingen rondom indexatie, is er helaas geen mogelijkheid om per begin 2024 een indexatie door te voeren. Daarom heeft het bestuur moeten vaststellen de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2024 niet te kunnen verhogen. In deze nieuwsupdate geven we u hierover meer uitleg.

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsupdate informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen, en niet over andere pensioenregelingen zoals de huidige AT&T pensioenregeling die bij Centraal Beheer PPI (voorheen ABN-AMRO PPI) is ondergebracht.

Vragen aan het pensioenfondsbestuur kunt u altijd stellen via de mailbox span@att-pensioenfonds.nl of door een van de bestuursleden direct te benaderen.

Het SPAN bestuur,

Bert van der Plas, Wouter Loots, Ton Valkenburgh, Marcel Smits, Liliane Jager en Bartelt Bongenaar

Bij deflatie is een verhoging van de SPAN-pensioenen niet aan de orde

Binnen de wettelijke mogelijkheden probeert Pensioenfonds AT&T uw opgebouwde (DB) pensioen jaarlijks te verhogen, zodat uw pensioen dezelfde waarde houdt. Om een waardevast pensioen te houden, wordt het opgebouwde pensioen verhoogd met de stijging van de prijzen in het voorgaande jaar. Dit heet indexatie of toeslag. Doordat het vermogen van SPAN in de afgelopen jaren niet altijd boven de daarvoor geldende wettelijke grenzen kwam, is het niet alle jaren gelukt om de SPAN-pensioenen aan te passen aan de gestegen prijzen Dat betekent dat uw pensioen in de afgelopen tijd helaas minder waard is geworden.

De ambitie van SPAN is om bij de indexatie de afgeleide consumentenprijsindex te volgen van september tot en met september van het direct voorafgaande jaar. Deze prijsindex kan zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van de ontwikkeling van de consumentenprijzen in vergelijking tot het voorafgaande jaar. Een negatieve prijsindex leidt ertoe dat geen indexatie mogelijk is. Over de afgelopen periode september 2022 tot september 2023 was de prijsindex -1,4%. Deze negatieve index, ook wel deflatie genoemd, zorgt ervoor dat er geen ruimte is voor een indexatie of toeslag van de SPAN-pensioenen.

We begrijpen dat u over het laatste jaar sommige prijzen heeft zien stijgen en dus geen deflatie ervaart. Het is goed om te melden dat het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in het verleden de ontwikkeling van de energieprijzen verwerkte op het moment dat deze wijzigden. In werkelijkheid hadden veel consumenten een vast contract met hun leverancier. Daardoor was de gepubliceerde prijsindex van 2022 hoger dan deze voor consument in werkelijkheid was. Om een eerlijker beeld te krijgen over de inflatie moet u daarom deze wijzigingen over 2022 en 2023 in samenhang bekijken. Het CBS heeft zijn methode om de prijsindex te berekenen inmiddels aangepast. Hierdoor worden deze ongewenste problemen vanaf nu voorkomen. Voor de deflatiecijfers over het afgelopen jaar is deze wijziging niet van invloed.

De mogelijkheden voor inhaalindexatie zijn beperkt door de stand van de SPAN beleidsdekkingsgraad

Naast de ambitie om de inflatie van het afgelopen jaar te volgen, probeert het bestuur ook de gemiste indexaties van de afgelopen 10 jaar in te lopen. Ook hiervoor gelden strikte wettelijke regels, waaronder een beleidsdekkingsgraad die de mogelijkheid biedt om naast een eventuele inhaalindexatie, ook op termijn indexatie(s) toe te kennen. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad die hiervoor geldt is zo’n 135%. De SPAN-beleidsdekkingsgraad is per eind november 119,8%% zodat het niet mogelijk is om inhaalindexaties toe te kennen.

Ook de tijdelijke versoepeling van regels rondom indexatie, zoals die gelden voor fondsen die naar het nieuwe pensioenstelsel gaan, bieden helaas geen extra mogelijkheid voor indexatie omdat SPAN vooralsnog niet overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel.

Een stukje achtergrond over de samenhang tussen SPAN-beleidsdekkingsgraad en toeslagverlening

Als het gaat over de hoogte van de dekkingsgraad, gelden voor SPAN de volgende regels voor indexatie:

indexatie-regels

Beleidsdekkingsgraad per november van enig jaar Toeslagverlening
Beleidsdekkingsgraad < 110% Geen toeslagverlening
110% < beleidsdekkingsgraad < 135% Pro rata toeslagverlening (waarbij rekening wordt gehouden met het wettelijke maximum
Beleidsdekkingsgraad > 135% Volledige toeslagverlening (toekomstbestendig) en eventueel inhaaltoeslag dan wel het ongedaan maken van kortingen

Geen indexatie per 1 januari 2024

Omdat er op basis van de huidige beleidsdekkingsgraad van 119,8% geen achterstanden mogen worden ingehaald, heeft het bestuur conform de regels vastgesteld dat er geen mogelijkheden zijn om per 1 januari 2024 indexatie toe te kennen.

Indexaties vanaf 2015

Jaar Indexatie-ambitie Toegekende indexatie
2015 0,6% 0,6%
2016 0,4% 0,0%
2017 0,0% 0,0%
2018 1,5% 0,0%
2019 1,5% 0,0%
2020 1,6% 0,0%
2021 1,0% 0,0%
2022 2,6% 0,0%
2013 17,2% 8,2%
2024 -1,4% 0,0%

De achterstand in toeslagverlening voor de afgelopen 10 jaar komt uit op 16,2%. Als gevolg van de deflatie is de achterstand in vergelijking tot 2023 iets afgenomen.

Als we de trend van de dekkingsgraad over de afgelopen 10 jaar bekijken, is deze in deze periode niet boven de noodzakelijke 135% gekomen. De ondergrens van 135% is nodig om de achterstand weg te werken. Gezien de trends in de economie verwacht het bestuur vooralsnog niet dat dit in de komende jaren gaat gebeuren. Het bestuur acht de kans groot dat de huidige 16,2% achterstand ook in de nabije toekomst niet kan worden weggewerkt. Gezien deze verwachting, lijkt het niet realistisch dat we de SPAN-ambitie – om 100% van de inflatie te compenseren – in de komende jaren kunnen gaan waarmaken, ook omdat voor een volledige toeslagverlening een beleidsdekkingsgraad van minimaal 135% noodzakelijk is.

Nieuwsflits 20 december 2023 met update van nieuwsflits oktober

Inmiddels is voor bijna alle SPAN-pensioenen de meest actuele informatie zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Bij 17 deelnemers staat nog de oude pensioenstand per 31 december 2022. Door een technische issue is een upload van de meest recente gegevens van deze 17 deelnemers op dit moment nog niet mogelijk. Voor dit beperkt aantal deelnemers werkt Visma Idella hard aan een oplossing waarbij binnenkort voor alle deelnemers de meest recente informatie zichtbaar is. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Nieuwsflits (16 oktober 2023)

In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de SPAN-pensioenadministratie is overgegaan naar Visma Idella. Deze overgang is inmiddels nagenoeg afgerond. Visma Idella verwerkt momenteel de laatste wijzigingen in de SPAN-administratie.

Doordat nog niet alle wijzigingen helemaal zijn doorgevoerd, is het op dit moment helaas nog niet mogelijk om de meest recente informatie te tonen op mijnpensioenoverzicht.nl

mijnpensioenoverzicht.nl toont nu daarom uw aanspraken per 31-12-2022 uit de middelloonregeling bij het SPAN. De indexatie van 8,19% die per 1-1-2023 is toegekend voor de middelloonregeling, is nog niet in deze cijfers verwerkt.

Ook voor de DC-pensioenen worden op dit moment nog de gegevens per 31-12-2022 getoond. Voor uw pensioenrechten bij SPAN is er dit jaar verder niets veranderd.

Naar verwachting zullen voor het einde van het jaar de meest actuele standen beschikbaar zijn in mijnpensioenoverzicht.nl en ook dit melden we op de SPAN website.

Naast deze informatie aan u als SPAN-deelnemer, heeft SPAN de Autoriteit Financiële Markten hiervan op de hoogte gesteld.

Nieuwsbrief september 2023

29 september 2023: SPAN nieuwsbrief

Publicatie Jaarverslag 2022

19 juni 2023: publicatie SPAN Jaarverslag 2022.

Nieuwsbrief februari 2023

28 februari 2023: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Nieuwsupdate indexatie januari 2023

22 december 2022: SPAN nieuwsupdate indexatie

Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds AT&T uw opgebouwde (DB) pensioen jaarlijks te verhogen, zodat uw pensioen hetzelfde waard blijft. Het opgebouwde pensioen wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie of toeslag. De afgelopen jaren is het niet altijd gelukt om de pensioenen aan te passen aan de gestegen prijzen.

Het bestuur heeft besloten om de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 8,19%. In deze nieuwsupdate geven we u meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van deze verhoging.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Zie ook:

Stand van Zaken – 2022

Stand van Zaken – 2021

Stand van Zaken – 2020

Stand van Zaken – 2019

Stand van Zaken – 2018

Stand van Zaken – 2017

Stand van Zaken – 2016

U bevindt zich hier: