Deze reglementen zijn per 1-1-2006 vervangen door het AT&T Pensioenreglement:

Pensioenreglement versie 5; Addendum Pensioenreglement oud versie 2, 4.1 en 5

FlexPensioenreglement versie 5Addendum 2021 Flexpensioenreglement versie 2, 3, 4 en 5

ArbeidsOngeschiktheidsPensioenreglement versie 3

Eerdere versies (vanaf 1-08-1999) kunnen worden opgevraagd bij het fonds

Tabellen gesloten reglementen 2021

De tabellen zoals gepubliceerd in de bijlagen van bovenstaande reglementen zijn per 1 januari 2011 komen te vervallen.
Ex-deelnemers kunnen berekeningen van de hoogte van hun pensioenen bij vervroeging of uitstel van pensionering en/of berekeningen van uitruil van hun pensioenen aanvragen bij het fonds.

Hierboven staan de meest recente versies van de gesloten reglementen. Per reglement is het bijbehorende addendum van toepassing. De oorspronkelijke pensioenleeftijd bij uitdiensttreding blijft gelden.