Waarom moet er iets veranderen?

Voor welke pensioenregelingen gelden de veranderingen?

Wanneer worden de beslissingen genomen?

Kan ik meebeslissen?

Houdt de overheid ook toezicht hierop?

Blijft mijn pensioen hetzelfde bij de nieuwe uitvoerder?

Moeten we ook nog rekening houden met het Pensioenakkoord?

Wat is indexatie en waarom is het belangrijk?

Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst van mijn pensioen?

Zijn er ook andere alternatieven onderzocht?

Hoe werkt een algemeen pensioenfonds (APF)?

Hoe werkt een bedrijfstakpensioenfonds (BPF)?

Hoe werkt pensioen bij een verzekeraar?

Wie behartigt in de toekomst mijn pensioenbelangen?

Wat betekent het, als het pensioenfonds wordt opgeheven?

Hoe blijf ik op de hoogte?

Blijft bij een nieuwe uitvoerder mijn pensioenleeftijd hetzelfde? 

 

Waarom moet er iets veranderen?

SPAN is als klein pensioenfonds al een tijdje aan het nadenken hoe de belangen van alle deelnemers op lange termijn het beste kunnen blijven waarborgen. Wij zijn een pensioenfonds zonder nieuwe pensioenopbouw. Ook komen er geen nieuwe deelnemers meer bij. Het pensioenfonds kan dus alleen maar kleiner worden. Wat ook speelt, is dat de overheid voortdurend meer regels opstelt voor pensioenfondsen, waardoor er meer kosten moeten worden gemaakt om te voldoen aan alle eisen. Er zijn meer kleine pensioenfondsen in Nederland die met hetzelfde probleem kampen. Daarin is SPAN niet uniek.

Al eerder stond in de SPAN-nieuwsbrief, dat op termijn gezocht zal worden naar een toekomstbestendige uitvoerder die de verantwoordelijkheden van het pensioenfonds overneemt. Dit proces is in de afgelopen maanden versneld, omdat onze pensioenadministrateur heeft aangegeven de dienstverlening aan SPAN vanaf 2023 te stoppen.

Top

Voor welke pensioenregelingen gelden de veranderingen?

Bij SPAN hebben we twee pensioenregelingen: de middelloonregeling (DB) en de beschikbare premieregeling (DC). We zoeken één nieuwe pensioenuitvoerder voor beide regelingen.

Top

Wanneer worden de beslissingen genomen?

We moeten uiterlijk per 1 januari 2023 de pensioenen gaan overdragen aan een toekomstbestendige nieuwe uitvoerder. Het bestuur wil daarom in het eerste kwartaal van 2022 de toekomstige uitvoerder van uw pensioenrechten geselecteerd hebben. Dat geeft ons genoeg tijd om de overgang te organiseren. Daarna zal het pensioenfonds SPAN ophouden te bestaan.

 tijdlijn

Top

Kan ik meebeslissen?

Alleen indirect. Door een aantal vragen te beantwoorden, kunt u aangeven hoe u denkt over de mate van zekerheid van de pensioenuitkomst. Het bestuur weegt de uitslag van die uitvraag mee in de uiteindelijke beslissingen. Het bestuur betrekt natuurlijk ook het Verantwoordingsorgaan van SPAN, de werkgever AT&T en de Ondernemingsraad van AT&T in het traject. Het Verantwoordingsorgaan en de Ondernemingsraad hebben ervoor gekozen samen op te trekken in dit traject en zij worden daarbij ondersteund door een externe adviseur.

Top

Houdt de overheid ook toezicht hierop?

Ja. Alle pensioenfondsen vallen onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Beide instanties houden wij, volgens de wettelijke stappen, op de hoogte van het traject. Het pensioenfonds kan uw pensioen alleen overdragen als DNB geen bezwaar heeft.

Top

Blijft mijn pensioen hetzelfde bij de nieuwe uitvoerder?

Waarschijnlijk niet helemaal. We zoeken een partij waar uw pensioen zoveel als mogelijk gelijk blijft aan wat u nu bij SPAN heeft, maar we kunnen niet garanderen dat er niks verandert. Het bestuur toetst wel of het pensioenpakket in totaal ongeveer evenveel waard is als wat u nu heeft en of het risico op een lagere pensioenuitkering niet ineens onacceptabel veel groter wordt.

Top

Moeten we ook nog rekening houden met het Pensioenakkoord?

Het Pensioenakkoord gaat over de nieuwe manier van pensioen opbouwen die in heel Nederland in 2027 wordt ingevoerd. Het is een compleet nieuw pensioenstelsel. Alle pensioenfondsen moeten ergens in de komende vijf jaar naar dat nieuwe pensioenstelsel overstappen.

Indien SPAN over gaat naar een pensioenfonds, zal het nieuwe pensioenfonds hier verder naar kijken. Bij een overgang naar een verzekeraar is dit niet meer van belang.

Top

Wat is indexatie en waarom is het belangrijk?

Indexatie is het verhogen van de pensioenen om prijsstijgingen te compenseren. Dat is belangrijk, omdat u dan jaar op jaar hetzelfde kunt blijven kopen van uw pensioen. Een voorbeeld: het brood dat u koopt, wordt steeds een beetje duurder. Als uw pensioen met de stijging van het brood mee stijgt, kunt u hetzelfde brood blijven kopen zonder dat u daar andere dingen voor moet laten.

Ons beleid is dat wij proberen uw pensioen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren is dit slechts zeer beperkt gelukt. Overigens is uw pensioen bij SPAN ook nooit verlaagd.

Top

Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst van mijn pensioen?

De volgende twee richtingen zijn op dit moment het meest passend voor de deelnemers van SPAN:

  1. Overgang naar een ander pensioenfonds

Een aantal grote pensioenfondsen biedt de mogelijkheid om de deelnemers van SPAN op te nemen. Dit kan bij een bedrijfstakpensioenfonds en een aantal algemene pensioenfondsen. Het belangrijkste voordeel van deze optie is dat in de toekomst er een kans blijft op verhogingen (indexatie) van het pensioen. De realisatie van deze indexatie hangt af van de toekomstige financiële situatie. De indexatie-ambitie van een nieuw pensioenfonds zal vergelijkbaar zijn met de ambitie van SPAN.

  1. Overgang naar een verzekeringsmaatschappij

Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kun je ook pensioenen verzekeren. Het belangrijkste voordeel van deze optie is de voorspelbaarheid van toekomstige pensioenbedragen. Uw pensioenrechten kunnen nooit verlaagd worden.  
Wel zou het kunnen dat uw pensioen niet goed meegroeit met de prijsontwikkelingen. Een vaste of variabele jaarlijkse indexatie van uw pensioen wordt op het moment van overgang naar de verzekeringsmaatschappij afgesproken en verandert daarna niet meer. Hoeveel indexatie er kan worden ingekocht, hangt af van onze dekkingsgraad bij het sluiten van de overeenkomst.

Top

Zijn er ook andere alternatieven onderzocht?

Verdere mogelijkheden zijn: voortbestaan als slapend pensioenfonds en een overgang naar een IORP (internationale pensioenstichting, vaak in België of Ierland). Voortbestaan als slapend pensioenfonds vindt het bestuur niet realistisch, omdat het de hoge kosten en de druk op de op het besturen niet oplost. Overgang naar een IORP is alleen mogelijk als de pensioenregelingen van AT&T uit meerdere landen tegelijk daarin onder worden gebracht, wat op dit moment niet zal plaatsvinden. Deze twee mogelijkheden worden daardoor niet verder onderzocht.

Top

Hoe werkt een algemeen pensioenfonds (APF)?

In een APF doen meerdere klanten mee aan dezelfde pensioenregeling. Dat levert schaalvoordeel op. Een APF kan meerdere kringen hebben, waarin deelnemers risico’s met elkaar delen. Verder werkt het grofweg hetzelfde als een gewoon pensioenfonds. Bij de overgang moet gekeken worden hoeveel pensioen er is toegezegd bij SPAN en of er voldoende geld is om hetzelfde in te kopen bij het APF. Er zijn meerdere APF’en waar SPAN uit kan kiezen, elk met eigen voorwaarden op het gebied van pensioenverhogingen en -verlagingen. SPAN zoekt naar de best passende APF voor haar (ex-)deelnemers en gepensioneerden.

Top

Hoe werkt een bedrijfstakpensioenfonds (BPF)?

Een BPF voert een pensioenregeling uit die geldt voor een groot aantal werkgevers in dezelfde bedrijfstak. Voor sommige werkgevers is het verplicht zich daar bij aan te sluiten. Een aantal BPF’en laat ook vrijwillige werkgevers toe. Als SPAN de pensioenen naar een BPF overdraagt, gaat u meedoen met hun pensioenregeling. SPAN zoekt naar de BPF met de meest vergelijkbare regeling.

Top

Hoe werkt pensioen bij een verzekeraar?

Bij een verzekeraar staat vast welke pensioenen zijn verzekerd. Dit betekent dat vooraf vastligt welk bedrag moet worden betaald op een bepaalde pensioenleeftijd en of de bedragen meegroeien met de prijsontwikkelingen. Om deze betalingen te kunnen doen, ontvangt de verzekeraar een totaalbedrag van SPAN. Pensioen verlagen kan niet, de verzekeraar accepteert het risico dat bij de uitvoering hoort.

Top

Wie behartigt in de toekomst mijn pensioenbelangen?

Dat ligt eraan welke soort uitvoerder we selecteren.

Bij een APF is er een Belanghebbendenorgaan (BO), dit lijkt op een Verantwoordingsorgaan zoals SPAN dat nu kent. Het BO zorgt voor de belangen van werkgevers, deelnemers en gepensioneerden uit een kring. Het BO adviseert het bestuur. Dat doet zij gevraagd en ongevraagd.

Bij een bedrijfstakpensioenfonds werkt het een beetje zoals bij SPAN: er is een bestuur en een Verantwoordingsorgaan. Alleen in plaats van één werkgever (AT&T) zijn er meerdere werkgevers die hun stem kunnen laten horen.

Bij een verzekeraar werkt het anders, daar wordt van tevoren afgesproken welke uitkering u krijgt en welke extra mogelijkheden worden ingekocht (denk aan bijvoorbeeld indexatie). Zo wordt bij aankoop al het pensioen voor de toekomst bepaald.

Top

Wat betekent het, als het pensioenfonds wordt opgeheven?

Wat SPAN aan geld heeft, is van alle (ex-)deelnemers en gepensioneerden. Het is bestemd voor de uitkering van de pensioenen. De nieuwe partij gaat de opgebouwde pensioenen uitkeren vanaf de datum van pensionering. De betaling van de pensioenen aan de reeds gepensioneerden neemt die partij ook over. Dat betekent dus dat de nieuwe partij het geld van SPAN krijgt én de verplichtingen, die SPAN nu heeft, overneemt om de pensioenen uit te betalen. SPAN heeft dan niets meer te beheren, niets meer te betalen en kan ophouden te bestaan. SPAN zal dan gaan liquideren.

Top

Hoe blijf ik op de hoogte?

Wij houden u op de hoogte van de voortgang. Eerder in september ontving u de brief uit het blokje ‘Achtergrond’, zoals u dat hieronder ziet, met de oproep voor het beantwoorden van enkele korte vragen.

Totdat de uitvoerder is gekozen, informeren wij u verder via onze website. Iedere vier tot zes weken plaatsen wij een korte nieuwsupdate. De nieuwsupdates kunt u ook per
e-mail ontvangen.
Het informeren over de voortgang loopt via de website van SPAN. Indien wij uw e-mailadres hebben, versturen we u de updates direct. U kunt hiervoor een mail sturen aan het Bestuursburo

communicatie

Top

Blijft bij een nieuwe uitvoerder mijn pensioenleeftijd hetzelfde? 

Dat hangt ervan af naar welke uitvoerder de pensioenen overgaan en welke afspraken gemaakt kunnen worden over de pensioenleeftijd.   

Bij een overgang blijft de waarde van de pensioenen minimaal gelijk. Maar bij overgang kunnen aanpassingen op ondergeschikte punten nodig zijn om beter aan te sluiten bij de pensioenregeling en uitvoeringsregels van de nieuwe uitvoerder. Een van deze aanpassingen kan zijn de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. De ingangsdatum kan worden omgerekend naar een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Omdat 68 jaar een pensioenrichtleeftijd is, blijft het mogelijk om zelf een eerdere of latere pensioenleeftijd te kiezen, zoals bijvoorbeeld vervroegen naar 62 jaar of uitstellen naar 70 jaar. Voor reeds ingegane pensioenen verandert de pensioenleeftijd niet.

Top